موضوع جستجو: اتیل استات - ۲ مورد پیدا شد

۱ . در بازار مواد اولیه شیمیایی چه می گذرد؟(بخش اول) : بازار مواد اولیه شیمیایی یکی از اصناف بسیار مهم و مادر در صنعت کشور محسوب میشود. در ابتدا شیمیایی وفا تنها تامین کننده مواد اولیه کارخانجات معتبر کشور
۲ . در بازار مواد اولیه شیمیایی چه می گذرد؟(بخش سوم) : گلایکول ، اتیل استات ، بوتیل استات