موضوع جستجو: ایزوپروپیل الکل دارویی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ایزوپروپیل الکل دارویی : مترادف با ایزوپروپیل الکل: ایزوپروپینول الکل، الکل پروپانول.   شکل ظاهری ایزو پروپیلن گلیکول: مایع بی‌رنگ، اشتعال‌پذیر است و بوی قوی دارد.   ابوبکر محمد بن زکریا رازی شیمیدان ایرانی اولین بار الکل را