موضوع جستجو: بتانین - ۱ مورد پیدا شد

۱ . رنگ های خوراکی اورگانیک را بشناسیم : به صورتی بتانین که از هیدرولیز کردن مولکول های گلیکوز موجود در برگ های چغندر به دست می آید .رنگ بتانین در برابر گرما اکسیژن و نور مقاومت پایینی دارد