موضوع جستجو: بوراکس ، سدیم بورات ، سدیم تترا بورات - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بوراکس : بوراکس ، سدیم بورات ، سدیم تترا بورات یا دی سدیم تترا بورات ، پودری سفید رنگ و متشکل از کریستالهای نرم بیرنگ است که به راحتی در