موضوع جستجو: تعدیل PH - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نمکی سلامت و همه کاره به نام تری سدیم سیترات : اسیدیته و تعدیل آن استفاده می شود. تری سدیم سیترات در دو نوع خشک و آبدار یافت می شود و برای ایجاد یک بافر بیولوژیکی ‏پایدار  به همراه اسید سیتریک استفاده