موضوع جستجو: جدول مندلیف - ۱ مورد پیدا شد

۱ . قدیمی ترین جدول تناوبی عناصر ترمیم شد : کهنه ترین جدول تناوبی شناخته شده تاریخ پس از یک تلاش بزرگ به منظور حفاظت ،بازیابی و ترمیم شد.این جدول در سال 2016 در دانشکده شیمی دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند