موضوع جستجو: خریدار اسید فسفریک - ۱ مورد پیدا شد

۱ . نقش کلیدی اسید فسفریک 85در کود های فسفریک : اسید فسفریک صنعتی  با فرمول H3PO4 یکی از موثرترین مواد اولیه شیمیایی به کار برده شده در کودهای شیمیایی است  زیرا به طور طبیعی جذب فسفر خاک که