موضوع جستجو: خرید سوربات پتاس - ۳ مورد پیدا شد

۱ . لیست محصولات : فروش اسید سیتریک خشک چینی      فروش اسید سیتریک آبدار چینی       فروش جوش شیرین چینی فودگرید کریستال -مالان پودری        فروش کلرید آمونیوم
۲ . نگهدارنده ها چه نقشی دارند؟ : سوربات نام اسید سوربیک از اسم سوربوس اکوپاریا( نام درختی که اولین بار این ماده از میوه اش استخراج شد) گرفته شده است .70 سال بعد توانایی  آن به
۳ . سوربات پتاسیم : کنند. هنگام خرید مواد غذایی محافظت شده، آنهایی را انتخاب کنید که از مواد نگهدارنده طبیعی استفاده می کنند. هشدارها در مورد سوربات پتاسیم هنگامی که شما از مواد غذایی یا محصولات