موضوع جستجو: رنگ پونسه آ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . رنگهای خوراکی : صنایع غذایی رنگ هال خوراکی را در برندهای مختلف معتبری چون ویدهی و آجانتا و روها دراختیار مشتریان خود قرار می دهد. این رنگ به دو صورت محلول در آب و