موضوع جستجو: صنایع غذاییین - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ناتامایسین : مخمر در صنایع غذایی استفاده می‌شود.  ناتامایسین پودري – کریستالی با رنگ سفید متمایل به زرد، بدون طعم و بو می باشد. این ماده در حالت کریستالی بسیار پایدار میباشد.