موضوع جستجو: فروشنده اسپارتام - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آسپارتام < این شیرین کننده سحرآمیز : در سال 1965شیمیدان آلمانی جیمز.ام.اشلاتری کی از محققان موسسه جی.دی. سیرل  در آزمایشگاه انگشت اشاره خود را به اشتباه در پودر سفید رنگی فرو برد ، هنگامی که