موضوع جستجو: قیمت کارناباواکس - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کارناباواکس : کارناباواکس یک گیاه بومی برزیل است و این موم از گیاه نخل کارنا بو آ بدست می آید این گیاه در ایلات شمال شرقی برزیل میروید . کاراناباواکس یک