موضوع جستجو: منو پروپیلن گلایکول - ۲ مورد پیدا شد

۱ . منو پروپیلن گلایکول : منو پروپیلن گلایکول مایعی بی رنگ و بی بو ، بی مزه و شفاف و روغنی شکل است و جاذب رطوبت می باشد . از آن در صنایع داروسازی
۲ . مونو پروپیلن گلیکول : قرار میگیرد • منو پروپیلن گلایکول به عنوان حلال مواد معطر از تبخیر رطوبت مواد غذایی جلوگیری می نماید. • می توان از پروپیلن گلایکول به عنوان عامل مرطوب کننده در ساخت