موضوع جستجو: هگزا ساندیا - ۱ مورد پیدا شد

۱ . هگزامتافسفات سدیم : سدیم هگزا متا فسفات با فرمول 6 ( Napo3) یک پودر سفید رنگ می باشد که حامل 68% فسفرپنتا اکسید و 6% دینورگانیک فسفات می باشد. این محصول به صورت