موضوع جستجو: پرسولفات آمونیوم - ۲ مورد پیدا شد

۱ . پر سولفات آمونیوم یا آمونیوم پر سولفات : ی خلوص پرسولفات آمونیوم 98% می باشد و دمای ذوب این ماده 393 درجه می باشد. ازآمونیوم پرسولفات معمولا برای تمیز کردن و سفید کنندگی استفاده می شود،زیرا اکسید گنندگی بالایی
۲ . آمونیوم پر سولفات : ی خلوص پرسولفات آمونیوم 98% می باشد و دمای ذوب این ماده 393 درجه می باشد. از#آمونیوم پر سولفاتمعمولا برای تمیز کردن و سفید کنندگی استفاده می شود،زیرا اکسید گنندگی بالایی