موضوع جستجو: پرمنگنات پتاسیم چاپ زردپ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . به نام پرمنگنات پتاسیم : پرمنگنات پتاسیم  یک ماده  اکسنده ی بسیار قوی است. در آب نیز محلول است و محلولی به رنگ ارغوانی تولید می‌کند که از تبخیر آن بلورهای منشوری و