موضوع جستجو: پروتئین ایزوله سویا - ۲ مورد پیدا شد

۱ . پروتئین ایزوله سویا : رسوب دادن پروتئین آرد سویا تولید می شود. این ماده به منظور افزایش سطح پروتئین در مواد غذایی، کاهش چروکیدگی و ایجاد پیکره از طریق امولسیفیکاسیون، تثبیت و اتصال چربی
۲ . ایزوله سویا : از پروتئین آرد سویا و سپس رسوب آن ، ایزوله سویا به دست می آید . این محصول دارای قدرت جذب آب بالا و سریع است و تاثیر زیادی در