موضوع جستجو: کاراگینان - ۸ مورد پیدا شد

۱ . بررسی انواع صمغ ها : شده از کاراگینان کاپلا  لامبدا و آیوتا کاراگینان می باشند که به صورت کلی شامل زنجیره های پلی ساکارید شامل گالاکتوز و 3 و6 آنهیدروگالاکتوز می باشند که می توانند
۲ . فروش ویژه تابستانه مواد اولیه شیمیایی صنایع غذایی : مواد اولیه شیمیایی صنایع غذایی اسید سیتریک(خشک-آبدار) اسید تارتاریک گلایسین اسیدلاکتیک اسید اولئیک اسیدفسفریک کربنات پتاسیم جوش شیرین تری سدیم فسفات تری سدیم سیترات مالتودکسترین سوربات پتاسیم گزانتانگام لستین گوارگام آمونیاک خشک آگارآگار بنزوات سدیم ویتامین سی آسپارتام ژلاتین کاراگینان سیترات پتاسم سویا لستین دی استات سدیم مالتو دکستزین نشاسته گلایسین پکتین پودرخردل استئاریک اسید سوربیتول رنگهای خوراکی لطفا برای کسب اطلاعات
۳ . کارگینان ، جایگزین پر کاربرد صنعت غذا : کاراگینان یک پلی ساکارید ، برگرفته شده از  یک جلبک  قرمز دریاییست که به عنوان یک ژل کننده و قوام دهنده قوی ، یکی از پر کاربرد ترین 
۴ . امولوسیون چیست؟امولسیفایر چه نقشی ایفا میکند؟ : آلژیناتها و کاراگینان می باشند. صمغ های دانه ای نظیر صمغ گوار، صمغ دانه اقاقیا و تمر هندی ترکیباتی غیر یونی هستند.   فسفو لیپید ها لستین : لستین به گروهی از ترکیبات
۵ . آگار آگار چیست؟چه نقشی در مواد غذایی دارد؟ : آلژینــات پلیمــری زیســتی اســت کــه بــه طــور عمــده از جلبکهــای قهــوهای سارگاســوم اســتخراج میشــود. این مــاده بـه صـورت خالـص وجـود نـدارد و بایـد آن را بـه صـورت نمـک
۶ . کاراگینان : مواد مصرف کاراگینان می توان به عنوان بهبود دهنده ، قوام دهنده ، افزایش تردی فرآورده های گوشتی ، تثبیت کننده در ماالشعیر و … نام برد .
۷ . کاراگینان Carrageenan : مختلفی از کاراگینان وجود دارد که در پخت‌وپز مورد استفاده قرار می‌گیرد. گونه کاپا کاراگینان بیشتر در خمیر و کره استفاده می‌شود تا حالت ژله‌ ای طبیعی ایجاد شود. عصاره
۸ . لستین : ژلاتین و کاراگینان و لسیتین سویا صمغ های سلولزی آلژینات می باشد. لسیتین در گستره وسیعی از فرآوري غذا و کاربردهاي صنعتی قابل استفاده و مفید می باشد. به عنوان یک