موضوع جستجو: کاربرد پرمنگنات پتاسیم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . اکسید کننده ای خاص به نام پرمنگنات پتاسیم : نامطبوع هم کاربرد دارد. پرمنگنات پتاسیم برای رفع نوعی بیماری انگلی در ماهی ها استفاده می‌شود .در تصفیه آب های آشامیدنی بعنوان عامل حذف کننده فسفر مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرمنگنات