موضوع جستجو: کلرنیروکلر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کلر یا ازن : اکسید کننده های زیادی وجود ندارند که بتوانند در از بین بردن عوامل بیماری زا به ما کمک کنند کلر و ازن دوتا از موفق ترین نمونه های