موضوع جستجو: کلریدکلسیم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . کلریدکلسیم : مترادف با کلریدکلسیم : کلراید کلسیم ، کلسیم کلرید ، calcium chloride ، calcium dichloride ، E509 ، کلسیم دی کلراید. • گرید محصول : 1. کلرید کلسیم صنعتی 2. کلرید