موضوع جستجو: Carrageenan - ۴ مورد پیدا شد

۱ . بررسی انواع صمغ ها : یکی از شاخه های فعال مواد شیمیایی مواد اولیه صنایع غذایی و خوراکی می باشد که بسیار تخصصی و وسیع و متنوع می باشد. شرکت اسنپ شیمی به عنوان فروشنده
۲ . کارگینان ، جایگزین پر کاربرد صنعت غذا : کاراگینان یک پلی ساکارید ، برگرفته شده از  یک جلبک  قرمز دریاییست که به عنوان یک ژل کننده و قوام دهنده قوی ، یکی از پر کاربرد ترین 
۳ . آگار آگار چیست؟چه نقشی در مواد غذایی دارد؟ : آلژینــات پلیمــری زیســتی اســت کــه بــه طــور عمــده از جلبکهــای قهــوهای سارگاســوم اســتخراج میشــود. این مــاده بـه صـورت خالـص وجـود نـدارد و بایـد آن را بـه صـورت نمـک
۴ . کاراگینان Carrageenan : کاراگینان(Carrageenan) که از خانواده سولفاته خطی پلی‌ساکارید می‌باشد، صمغی است که از جلبک دریایی قرمز استخراج می‌شود. یک افزودنی بسیار متداول در صنایع غذایی می‌باشد . انواع مختلفی